Systém vývozu

 

Pri každej návšteve prevádzky spojenej s odvozom odpadu dostáva každý producent odpadu zberný list, teda doklad o odbere kuchynského odpadu. Na zbernom liste sa nachádzajú všetky požadované údaje ako dátum, podpis a množstvo odobratého odpadu.Tieto údaje sú automaticky na mieste zberu kuchynského odpadu nahrávané do online systému.

Každý producent, pôvodca odpadu ako aj držiteľ je povinný si viesť  evidenciu odpadov na vzore tlačiva, ktoré slúži k priebežnému zaznamenávaniu množstva odpadov u pôvodcu - držiteľa odpadov. Evidencia slúži ako podklad k vyplneniu ročného hlásenia o vzniku odpadu a nakladaním s ním a kontrolným orgánom na kontrolu nakladania s odpadmi.

V tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za uplynulý rok podľa jednotlivých druhov odpadu a spôsobu nakladania s ním tak, že sa jedna kolónka tlačiva hlásenia vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive „Evidenčný list odpadu“, ktorý má zhodný spôsob (kód) nakladania a zhodnú firmu okrem zhromažďovania.

 

 

Evidenciu odpadu vedieme za vás

Prvá online evidencia odpadov

v súlades platnou legislatívou
v súlade s platnou
legislatívou
evidenčné listy, ročné hlásenia kódy nakladania
evidenčné listy, ročné hlásenia
kódy nakladania
Kompletný report odpadov
Kompletný report odpadov

 

Zmluvným zákazníkov, ktorým zabezpečujeme zber a odvoz kuchynského odpadu sme ako jediná firma pripravili online možnosť vedenia evidencie odpadov. Podkladom evidencie sú kópie zberných listov potvrdené producentom odpadu (prevádzkou) na jednej strane a odberateľom na strane druhej. Následne tieto údaje o množstve odpadu a dátume odvozu pre potrebu hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom podľa vzoru tlačiva vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky automaticky nahrávame do elektronickej podoby.

V elektronickej podobe si každá prevádzka vie kontrolovať množstvo odpadu, dátum zberu a kódy nakladania s odpadom. V prípade úradných kontrol sa prevádzka vie rýchlo a pohodlne prihlásiť do systému, vytlačiť celkové hlásenie, evidenčné listy, vytlačiť kópiu podpísanej zmluvy o odvoze a likvidácií odpadu alebo si stiahnuť vopred vyplnené ročné hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Evidencia slúži ako podklad reálneho zabezpečenia likvidácie daného odpadu. Prihlasovacie údaje do systému má jedinečné každá prevádzka na základe podpísanej zmluvy o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.

evidencia
  • Bez zbytočných papierov
  • Jednoducho a efektívne
  • Ročné hlásenie a evidenčné listy
  • Profil prevádzky, kópia zmluvy
  • Kompletný report odpadu
  • Prihlásiť sa a tlačiť

Čerpajte výhody za odovzdaný odpad

20 01 25 jedlé tuky a oleje

 

Našim zákazníkom ponúkame jedinečnú kompenzáciu za odovzdaný odpad - použité oleje a tuky. Pri veľkom množstve použitých jedlých olejov a tukov ponúkame formu výkupu – finančnej kompenzácie nastavenej na jednotnej cene za 1 kg odpadu formou fakturácie. 

Najobľúbenejšou možnosťou kompenzácie za odovzdaný odpad u prevádzok je tzv. bodový systém vo forme produktového katalógu.  Bodový systém je založený na bodovom hodnotení kde 1 kg odovzdaného odpadu má hodnotu 1 bod. Podľa počtu nazbieraných bodov je možné si vybrať akýkoľvek produkt prezentovaný v našom online katalógu.  

Prevádzky si touto formou dokážu za rok nazbierať až 1000 bodov, vďaka ktorým si vyberajú rôzne produkty či už pre svoju prevádzku, alebo pre osobnú potrebu. Platnosť bodov je 3 roky.

 

| www.prepalenyolej.sk
www.prepalenyolej.sk

Blog

S odpadmi jednoducho bez starostí a podľa predpisov

Legislatíva

zmeny a odkazy ohľadom zákona o odpadoch

 

Kuchynský odpad je vymedzený ako všetok potravinový odpad vrátane použitého potravinárskeho oleja, ktorý vzniká v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane kuchýň v spoločných stravovacích zariadeniach a kuchýň v domácnostiach. Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria: nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení ale i z kuchýň domácností. Patria sem aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, papierové vrecko znečistené potravinami živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti, alebo potraviny inak znehodnotené.

Dňom 1. 1. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. z 15. marca 2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z.“)

Povinností:

Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje:

Podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník  podáva ohlásenie o vzniku odpadu a  nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka príslušnému orgánu životného prostredia do 28. februára nasledujúceho roka. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sa uchováva v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe päť rokov.

Podľa nového zákona 79/2015 Z. z. sa zmenil systém financovania triedených zložiek komunálneho odpadu. Každá obec ma povinnosť  zabezpečiť  triedený zber a nakladanie s odpadom, kde novou povinnosťou obce je zavedenie a prevádzkovanie triedeného zberu odpadových jedlých olejov a tukov z domácností a s kuchynským odpadom pochádzajúcim z domácnosti.

Dokumenty na stiahnutie

O nás

 

Problematikou vývozu kuchynského odpadu, konkrétne spracovaním použitých jedlých olejov a tukov sa naša spoločnosť začala plne zaoberať už v roku 2012. Pôsobili sme iba v Prešovskom kraji, nakoľko nebolo v našich možnostiach expandovať do celého Slovenska. Navyše sme od začiatku nášho pôsobenia na trhu zastávali názor, že rásť sa má postupne, aby sa mohli vybudovať stabilné základy, na ktorých sa dá postaviť úspešná spoločnosť. Zákon č. 343/2012 Z.z. kládol nové podmienky zariadeniam spoločného stravovania. Stanovil zodpovednosť za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom, ľudovo povedané "pomyje". A tak sme v roku 2013 prispôsobili svoju činnosť požiadavkám zákaznikov aj my.

Nárast dopytu po tomto segmente služieb bol natoľko silný, že nás to inšpirovalo otvoriť ďalší smer vývozu kuchynského odpadu, a to v Košickom kraji. Vďaka rýchlemu nárastu bolo potrebné meniť systém a stratégiu zberu, zúčastňovať sa rôznych školení ohľadom zákona a rôznych povinností spojených napr. s evidenciou odpadu.  

 

Po odbornej stránke bola naša spoločnosť schopná expandovať aj do ďalších krajov SR, čo sme však po dôkladnom zvážení zamietli. Dôvodom bolo, že by sme nedokázali ustriehnuť kvalitu poskytovaných služieb pri tak rýchlom tempe nárastu zákazníkov. Až postupným rozvojom spoločnosti - od roku 2015 - sme odvoz odpadu začali rozširovať aj pre Banskobystrický, Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitransky a Žilinský kraj. V súčasnosti pomáhame našim zákazníkom správne evidovať a triediť bioodpad a prispievať do ekologického systému zhodnocovania oleja už  na celom SLOVENSKU.

 

ESPIK v skratke:

 

V rámci našich aktivít máme viac než 5 000 spokojných zákazníkov v rámci všetkých krajov na Slovensku. Ročne zlikvidujeme, zhodnotíme viac než 600 ton použitých jedlých olejov a tukov a viac než 750 ton biologického odpadu ako sú zvyšky jedál a potraviny po záruke.

 

viac ako 5000 zákazníkov sa nemôže mýliť !

overte si kvalitu naších služieb a pridajte sa do klubu spokojných zákazníkov

Kontakty

ESPIK Group s.r.o.
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK202356 6666

Zákaznícka linka
+421 950 401 401
info@espik.sk

Účtovné oddelenie
+421 950 400 123
 

Logistické oddelenie
+421 948 375 781
 

Obchodný Manažér
+421 950 401 402
 

Hľadáme nové posily do tímu. Pridaj sa k nám.

Momentálne hľadáme do tímu:

Momentálne nie je zverejnená žiadná voľná pozícia.

Alebo aktuálne pozície nájdeš aj na portáloch:

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať

infolinka: 0950 401 401