Odpadové hospodárstvo - povinnosti a zmeny od 1.1.2020

Odpadové hospodárstvo - povinnosti a zmeny od 1.1.2020

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom. 

Odpadové hospodárstvo upravuje zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

Predmet úpravy (§ 1)

Ods. 1 - Tento zákon upravuje
a)  programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,
b)  opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu,
c) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,
d)  rozšírenú zodpovednosť výrobcov,
e)  nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,
f)   nakladanie s komunálnym odpadom,
g)  cezhraničný pohyb odpadov,
h)  informačný systém odpadového hospodárstva,
i)   pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,
j)   zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva. 

Ods. 2 - Tento zákon sa nevzťahuje na
j) látky, ktoré sú určené na použitie ako kŕmne suroviny podľa osobitného predpisu a ktoré nepozostávajú z vedľajších živočíšnych produktov a ani ich neobsahujú. (platné od 27.12.2019)
 
Ods. 3 - Ak osobitné predpisy neustanovujú inak, tento zákon sa vzťahuje aj na
c)  nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi vrátane odvodených produktov upravených v osobitnom predpise,

Ods. 4 - Ak sa vedľajšie živočíšne produkty vrátane odvodených produktov podľa odseku 3 písm. c) spaľujú, skládkujú alebo použijú v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu, tento zákon sa uplatní vždy. 

Program odpadového hospodárstva obce (§ 10)

Tento paragraf sa ruší od 27.12.2019. 

Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi (§ 12)

Ods. 1 - Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím.

Ods. 2 - Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:
a. riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
b. obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c. nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

(Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z..))

Zákazy (§ 13)  

Zakazuje sa
a)  uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,
b)  zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,
c)  zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 2,
d)  vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 1 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
e)  zneškodňovať skládkovaním 

f)  riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok podľa prílohy č. 5,
g)  zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b),
h)  zneškodňovať spaľovaním (platné od 1.7.2020)

i)  spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.

Povinnosti držiteľa odpadu (§ 14) 

Ods. 1 - Držiteľ odpadu je povinný
a)  správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (Vyhláška č. 365/2015 Z.z.)
b)  zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
c)  zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,
d)  zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, ...
e)  odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5, § 38 ods. 1 písm. a) a d), § 49 písm. a) a b) a § 72 ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
f)   viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
g)  ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje (vyhláška č. 366/2015 Z.z.)
h)  predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov,
i)  skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu,
j)   zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach [§ 105 ods. 3 písm. q)],
k)  umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté,
l)   vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 ods. 3),
m) zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk, alebo ich vývoz podľa tohto zákona,
n)  na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu.

Ods. 5 - Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n), je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. e), ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti. Odpad vhodný na využitie v domácnosti je materiál, palivo, ktorým je len odpad z biomasy alebo iná vec určená na konečnú spotrebu; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri tomto postupe sa na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 písm. d). Ustanovenia osobitných predpisov týmto nie sú dotknuté. Na využitie v domácnosti sa nemôže odovzdať nebezpečný odpad, elektroodpad, odpadové pneumatiky a použité batérie a akumulátory.

Ods. 9 - Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania, v organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú; pri vykonávaní týchto prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

Prevádzkovateľ kuchyne (§ 83) 

Ods. 1 - Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

Ods. 2 - Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. (platné od 1.1.2021)

Ods. 3 - Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne
a. uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,
b. používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa osobitného predpisu,110)
c. zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie. 

Informačný systém odpadového hospodárstva (§ 103) (nové znenie)

Ods. 1 - Informačný systém odpadového hospodárstva (ďalej len „informačný systém“) zriaďuje a spravuje ministerstvo. Prevádzku informačného systému a sprístupňovanie údajov z neho zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená organizácia. Informačný systém sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.

Ods. 2 - Povinná osoba na účely tohto zákona je osoba, ktorej ukladá tento zákon
evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť,
inú povinnosť súvisiacu s informačným systémom.
Ods. 21 - Žiadosť o vydanie rozhodnutia, predĺženie platnosti rozhodnutia alebo žiadosť o zmenu rozhodnutia podľa tohto zákona sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného systému. (platné od 1.7.2021)

Ods. 22 - Žiadosť o zápis do registrov podľa tohto zákona sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného systému. (platné od  1.1.2021)

Ods. 23 - Evidenčná povinnosť a ohlasovacia povinnosť podľa tohto zákona sa vykonáva elektronicky prostredníctvom informačného systému. (platné od 1.1.2021)  

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás, prosím, kontaktujte na zákazníckej linke +421 950 401 401 alebo e-mailom info@espik.sk 

 

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies