Zákonné zmeny v povinnostiach OBCÍ a MIEST v zbere odpadu

Zákonné zmeny v povinnostiach OBCÍ a MIEST v zbere odpadu

"Ak správne triedime, svet je krajší. Osvojme si umenie triedenia odpadu." 

Hlavné zmeny v povinnostiach obcí a miest nastanú od 1.1.2021, kedy by mali obce a mestá zabezpečiť a zaviesť pre občanov triedený zber biologického kuchynského odpadu. To znamená, že k doterajším kontajnerom na triedený zber odpadu pribudne ďalší, určený len na potravinový odpad z kuchyne. Práve tento odpad slovenské domácnosti produkujú denne a tvorí významnú zložku komunálneho odpadu. Zber kuchynského odpadu podlieha zákonu o odpadoch 79/2015 Z.z. 

§ 80 – Základné ustanovenia 

Komunálny odpad je (platnosť od 1.7.2020)

§ 81 – Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými

Ods. 1 - Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá (platnosť od 1.7.2020)
a) obec, ak ide o
1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
2. zmesový odpad z iných zdrojov,
3. oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov a
4. drobný stavebný odpad,
b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ak ide o
1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory.
Ods. 7 - Obec je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 (Povinnosti držiteľa odpadu) povinná:
Zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu

Ods. 13 - Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

Platnosť do 31.12.2020
Ods. 21 - Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný    kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá

  1. zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 (Využitie najmä ako palivo, alebo na získavanie energie iným spôsobom, zhodnocovanie v BPS)
  2. preukáže, že najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,
  3. preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa uplatní iba pre túto časť obce alebo
  4. preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku  vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Platnosť od 1.1.2021
Ods. 21 - Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky  rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá 

  1. má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1
  2. preukáže, že 100% domácností kompostuje vlastný odpad alebo
  3. preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach. 

Platnosť od 1.1.2023
Ods. 21
- Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný    kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100% domácností kompostuje vlastný odpad. 

Ods. 24 - Obec je povinná umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne, na jeho náklady a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce
a. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,
b. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov. 

§ 82 – Zberný dvor 

Ods. 1 - Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ môže bezplatne odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a komunálny odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov na zbernom dvore,
a. ktoré sa nachádzajú na území obce, v ktorej je poplatníkom,
b. ktorých prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom.

Ods. 2 - Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako osobou uvedenou v odseku 1 alebo inej oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu ako je uvedená v odseku 1 môže byť odplatné.

Ods. 3 - Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný okrem povinností podľa § 14 (Povinnosti držiteľa odpadu)
viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať obci, na území ktorej sa zberný dvor nachádza, alebo združeniu obcí údaje z evidencie a uchovávať ohlasované údaje,
informovať príslušnú obec o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý prevzala od jej obyvateľov, na tomto zbernom dvore,
vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie,
odobrať od osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpadové pneumatiky, ak tak určila obec a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce. 

Zákonné zmeny v povinnostiach OBCÍ a MIEST pri zavedení triedeného zberu kuchynského odpadu

S kuchynským odpadom jednoducho, bez starostí a podľa predpisov. 

Tel. č.: +421 950 401 401

E-mail: info@espik.sk

 

 

Prečítajte si tiež

Leto, horúčavy a kuchynský odpad? Ako to zvládnuť bez zápachu

Leto a kuchynský odpad v stravovacích zariadeniach. Ako to zvládnuť? Leto je obdobím, kedy naše stravovacie zariadenia praskajú vo švíkoch. S terasami plnými hostí a kuchyňami pracujúcimi na plné obrátky je nevyhnutné zabezpečiť, aby všetko fungovalo hladko. Od nákupov potravín, personálneho zabezpečenia cez varenie a technické vybavenie kuchyne, až po...

ESPIK s partnermi na ceste za lepším školským stravovaním

Na jar v mesiaci máj sme mali to potešenie sa ako partner zúčastniť série konferencií pre vedúce školských jedální, ktoré sa konali v ôsmich mestách po celom Slovensku. Tieto konferencie, zastrešované platformou jedalne.sk, sa stali dôležitým miestom stretnutí pre všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní kvality a efektivity školského stravovania....

ESPIK: Čisté nádoby na prvom mieste

Na nedávnych konferenciách sme mali možnosť stretnúť sa s vedúcimi školských jedální, ktorí vyjadrili znepokojenie nad kvalitou služieb, ktoré poskytujú niektoré zberové firmy. Hlavnými aspektmi ich nespokojnosti, boli špinavé a nevydezinfikované  zberné nádoby, ktoré môžu mať negatívny dopad na zdravie a taktiež kvalitu prostredia nielen v školách. V tomto článku...

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies