Zaujímavosti

Všetko Blog Média o nás PR Aktivity

Danubius Gastro 2019

Firma ESPIK sa počas svojho pôsobenia zúčastnila na najväčšej gastro výstave na Slovensku – Danubius Gastro. Tento gastronomický veľtrh sa už tradične koná v priestoroch bratislavského výstaviska Incheby.  Každý rok, tak ako aj po minulé roky, je známy bohatým zastúpením kuchárov, pekárov, cukrárov, baristov, vinárov, ale aj známych osobností z domácej či zahraničnej gastronómie. Keďže zabezpečujeme zber biologicky rozložiteľného odpadu na celom území Slovenska, tak na podujatí medzi vystavovateľmi bola prezentovaná aj naša firma. Navyše sa staráme o kompletnú odpadovú agendu vrátane evidencie odpadu, archiváciu a prípravy ročných ohlásení, zberných listov a podobne.  Pripomeňme si významné podujatie v podobe fotografii TU. 

máj 2022

Kuchynský a reštauračný odpad

Pre stravovacie zariadenia zabezpečujeme zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, potravín po záruke, jedlých olejov a tukov, čistenie lapačov tukov, vedenie evidencie odpadov a daňovú výhodu.    Viac informácii

apríl 2022

Naše riešenia pomáhajú chrániť životné prostredie

Sme firma s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti pravidelného zberu biologicky rozložiteľného odpadu na celom Slovensku. Riešenia, ktoré ponúkame, chránia životné prostredie.   Prečítajte si celý článok 

apríl 2022

Ostáva už len pár dní do povinného zberu kuchynského odpadu

Od 1. júla musia obce a mestá začať povinne triediť aj kuchynský bio odpad z domácností.  Slovenské mestá a obce majú už len pár dni, aby zaobstarali a zaviedli funkčný a efektívny systém zberu kuchynského odpadu z domácností.  Celý tento systém triedenia a zberu kuchynského odpadu z domácností, inak nazývaný aj biologicky rozložiteľný odpad alebo ľudovo "pomyje", mal začať od januára tohto roka.  Na žiadosť samospráv schválilo Ministerstvo životného prostredia polročnú prechodnú fázu, počas ktorej majú mesta a obce čas pripraviť sa na zavedenie systému triedenia kuchynského bio odpadu. Počas tejto fázy síce môže inšpekcia životného prostredia kontrolovať triedenie kuchynského bio odpadu, ale s tým, že obce ušetrí od finančných pokút a udelí len napomenutia.  Čas tejto polročnej prechodnej fázy, resp. výnimky sa kráti...  Samosprávy musia od 1. júla 2021 pre svojich obyvateľov a občanov zabezpečovať triedenie kuchynského odpadu. To znamená, že inšpekcia po tomto dátume môže udeľovať pokuty hlavne tým samosprávam, u ktorých nebude vidieť realizovanie krokov na zber tohto odpadu. Mestám a obciam tak môže hroziť pokuta až do výšky niekoľko desiatok tisíc eur. Tento povinný zber je stanovený v zmysle prílohy č. 10b k vyhláške č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.  Zároveň zákon aj naďalej udeľuje výnimku pre tých, ktorí majú zariadenia na energetické využitie odpadov (ZEVO).  Prečo je dôležité triediť kuchynský odpad? Cieľom tohto opatrenia a povinnosti je znížiť, ideálne odstrániť kuchynský odpad zo zmesového komunálneho odpadu. Prax ukázala, že triedenie takéhoto odpadu je na Slovensku slabé a väčšinu kuchynského odpadu Slováci stále vyhadzujú do nádob určených pre komunálny odpad, ktorý končí vo veľkej miere na neekologických, preplnených skládkach. To ma veľký negatívny dopad na životné prostredie, od znečistenia ovzdušia až po znečistené podzemné vody. Zvykom väčšiny populácie je, že zvyšky jedál a potravín vsypú do mikroténového sáčka či igelitovej tašky a vyhodia do komunálneho odpadu.  IBV a KBV Legislatíva ponecháva aj možnosť domáceho kompostovania. Túto možnosť môžu využiť najmä obce na Slovensku, kde sú zastavané rodinné domy, tzv. individuálna bytová výstavba (IBV). Problém s kompostovaním nastáva vo väčších obciach a mestách, kde súčasťou sú bytovky a paneláky, tzv. komplexná bytová výstavba (KBV). Sú to práve tieto mestá a obce, ktoré sa snažia o nastavenie systému triedenia a vývozu kuchynského odpadu prostredníctvom zberových firiem, ktoré majú na vývoz tohto odpadu príslušné povolenia a certifikáty.   Pomoc a riešenia pri zbere a likvidácii kuchynského odpadu z domácností  Naša firma ESPIK realizuje vývozy už z niekoľkých obcí a miest po celom Slovenku, kde sa podarilo zaviesť efektívny systém triedenia kuchynského odpadu od obyvateľov. V spolupráci s mestom či obcou sa tento kuchynský odpad aj na základe informačnej kampani, ktorú pre obyvateľov ponúkame môže začať triediť a vhadzovať do nádob na to určených. Zároveň ponúkame samosprávam možnosť zaobstarať si nádoby, vedierka a sáčky pre ich občanov. Viac o našich možnostiach pre obce a mestá nájdete na www.odpadyzdomacnosti.sk.   Zdroj: ESPIK Group s.r.o. Kuchynský a potravinový odpad, ktorý zozbiera naša firma putuje do bioplynovej stanice, kde sa z množstva odpadu stane využiteľná energia.  🍀 Aj keď samosprávy zavedú triedenie odpadu, všetko bude závisieť aj od vôle a prístupu samotných obyvateľov. Veríme, že zavedením triedenia tohto odpadu a zabezpečenia nádob na to určených sa zvyk vyhadzovať kuchynský odpad do komunálneho odpadu vytratí a všetci tak prispejeme k ochrane životného prostredia. 🍀 Keďže ostáva už len pár dni, informujte sa ešte dnes na našej zákazníckej linke a my sa komplexne postaráme o kuchynský odpad z domácnosti vo vašom meste/obci.   www.espik.sk -> Pomáhame chrániť životné prostredie. 🌳🦀🌿🐟☘️ 

jún 2021

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Hlavnou úlohou informačného systému má byť zjednodušenie vykazovania produkcie a nakladania s odpadom.  Od začiatku roka 2021 mal byť spustený nový informačný systém odpadového hospodárstva. Pre viaceré okolnosti a nejasnosti sa úplne spustenie tohto systému zatiaľ posúva na rok 2022.  Napriek tomu faktom ostáva, že elektronizácia odpadového hospodárstva a spustenie ISOH je dobrou správou pre posun k jeho modernejšiemu a prehľadnejšiemu fungovaniu.  Čo je vlastne ISOH?  ISOH (informačný systém odpadového hospodárstva) je centrálny informačný systém zriadený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Jeho úlohou je prispieť k elektronizácii služieb v oblasti odpadového hospodárstva, zjednotiť a nahradiť už existujúce informačné systémy. Zároveň vytvoriť spôsob efektívnej elektronickej komunikácie medzi jednotlivými povinnými osobami a orgánmi štátnej správy, najmä zabezpečiť sledovanie celého procesu nakladania s odpadom, a to od jeho vzniku až po zneškodnenie alebo prípadné zhodnotenie.  Aký účel má ISOH?  Jedným z hlavných cieľov ISOH je prostredníctvom sledovania tokov minimalizovať nelegálne nakladanie s odpadom. Používa sa na elektronickú evidenciu existujúceho odpadu a všetkých subjektov, ktoré sú v kontakte s odpadom, t. j. od pôvodcov až po spracovateľov. Zároveň zhromažďuje všetky dáta, ktoré sú s tým spojené, čo má za následok dostupnosť a zjednodušenie spracovania údajov. Prinesie to väčší prehľad o nakladaní s odpadom a tým sa môže skvalitniť plánovanie budúcej stratégie odpadového hodspodárstva. Vytvára registre, ktorých informácie sú prístupné k nahliadnutiu aj verejnosti, ako napríklad informácie o druhoch odpadov, možnostiach a kapacitách na spracovanie odpadov, subjektoch a orgánoch štátnej správy odpadového hospodárstva, vydaných povoleniach, autorizáciách a podobne. Elektronizuje úkony orgánov štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva ako registráciu, udeľovanie rôznych súhlasov, vydávanie vyjadrení a osvedčení a iné. Povinnosti v súvislosti s ISOH Jednou zo zmien je povinnosť povinných osôb elektronicky odovzdávať priebežnú evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadom prostredníctvom evidenčného listu odpadu. Takéto ohlasovanie doposiaľ prebiehalo raz ročne, ale s prichádzajúcou zmenou by sa to malo zmeniť na raz mesačne. Negatívum je, že táto novinka zvýši administratívnu záťaž všetkým firmám a obciam, ktoré budú musieť dáta do ISOH odovzdávať. Problém môže nastať pri odosielaní evidencie prostredníctvom štruktúrovaných formulárov, kde môže dôjsť k odmietaniu prijatia podania. A to z dôvodu, že tieto formuláre budú automaticky kontrolované a ak sa uvedú neplatné, či chybné odpadové kódy alebo číselníkové údaje, môže dochádzať k odmietaniu podaní. Priebežné evidencie by mali byť tiež bilančne kontrolované, to znamená, že doklady o pohybe odpadov ako doklad o prijatí a odovzdaní odpadu či iné sa musí zhodovať u obidvoch subjektov. Týmto chcú docieliť riadnu a správnu evidenciu odpadov a jeho pohybu. Tieto kontroly majú však aj väčšie rizika pokút pri nesprávnom vedení evidencie, pri neplatných oprávneniach a pri prekročení limitov zariadenia. Zdroj: https://www.isoh.gov.sk/uvod.html  Termíny jednotlivých úkonov v rámci ISOH  Vzhľadom na časový posun úplného spustenia ISOH boli termíny jednotlivých úkonov rozčlenené na 3 fázy. 1. fáza: Január 2021 Prostredníctvom ISOH sa elektronicky podávajú žiadosti o zápis do registrov podľa zákona o odpadoch. Jedná sa napríklad o register výrobcov vyhradeného odpadu, register zariadení na zber odpadov, register zariadení na zhodnocovanie odpadu alebo register zberných dvorov a podobne. 2. fáza: Júl 2021 Od tohto dátumu bude možné podávať elektronicky prostredníctvom ISOH aj žiadosti o vydanie rozhodnutia, predĺženie platnosti rozhodnutia alebo žiadosť o zmenu rozhodnutia podľa zákona o odpadoch. 3. fáza: Január 2022 Od 1. 1. 2022 by mal ISOH fungovať naplno aj so spustenou priebežnou evidenčnou a ohlasovacou povinnosťou. To znamená, že povinnosť priebežnej elektronickej evidencie odpadov cez ISOH bude účinná začiatkom roka 2022.  Výhody ISOH podľa ministerstva ŽP  Komplexná online evidencia (register) všetkých subjektov, ktoré prichádzajú do kontaktu s odpadmi, ktorá bude obsahovať informácie pre verejnosť o kapacitách na spracovanie odpadov, možnosti odovzdávania jednotlivých druhov odpadov, povolenia a pod. Výrazné urýchlenie spracovania údajov o materiálovom toku odpadov a skvalitnenie zberaných údajov pre účely medzinárodného reportingu ako aj plánovania odpadového hospodárstva. Zjednodušenie nahlasovania údajov pre všetky subjekty nakladajúce s odpadom, ktoré musia momentálne nahlasovať údaje „papierovou“ formou. Nový systém má byť len o zodpovednosti za odovzdanie odpadu, pričom žiadateľ si v systéme bude môcť overiť, či odpad odovzdáva osobe oprávnenej. Odstránenie papierových hlásení bude mať prínos aj pre životné prostredie. Online systém umožní menším subjektom evidovať odpad on-line bez potreby vlastného informačného systému, pričom tieto údaje bude mať neustále k dispozícii, čo mu umožní v prípade potreby prezerať a porovnávať údaje o vzniku odpadu z minulosti. Systém bude pri evidovaní odpadov priebežne vyhodnocovať, či sa nejedná napr. o chybné množstvo, chybný spôsob nakladania a pod. Zlepšenie prehľadu informácií zadaných z registra výrobcov, či si plnia povinností o recyklácii (prepojenie registra výrobcov a evidencie nakladania s odpadmi) – zabezpečí sa, aby systém sledoval limity a kapacity recyklačných spoločností a vykazovanie voči OZV. Jednou z výhod ISOH je aj zefektívnenie činnosti pre Slovenskú inšpekciu ŽP (SIŽP) v oblasti odpadového hospodárstva.  Ak Vám niečo nie je jasné, ozvite sa na info@espik.sk alebo volajte na +421 950 401 401.  Zdroj: web 

máj 2021

Spolupráca pri zbere kuchynského bioodpadu

"Buďme ekologickí, pomáhajme chrániť životné prostredie." Týmto sa riadia aj naši partneri pri vzájomnej spolupráci.  V spolupráci s našou firmou sa od nového roka môžu začleniť do ekologickej myšlienky v zbere kuchynského bio odpadu mnohé mestá a obce. Našimi zákazníkmi sú aj rôzne siete potravín, čerpacích staníc, ktoré zdieľajú myšlienku ochrany životného prostredia tým, že umožňujú širokej verejnosti odovzdávať použitý olej a tuk. Tak môže tento odpad dostať druhú šancu vo forme biopaliva alebo využiteľnej energie spracovanej v bioplynových staniciach.  Zber kuchynského odpadu z domácností v meste Trstená  Od januára 2021 spustilo mesto Trstená zber kuchynského bio odpadu z domácností, konkrétne v bytových domoch. Na jednotlivých stanoviskách na separovaný odpad sú umiestnené 120 l nádoby hnedej farby na zber kuchynského odpadu. Postupne každá domácnosť dostane 10 litrové zberné vedierko spolu s 52 biologicky rozložiteľnými vreckami, do ktorých bude domácnosť priamo pri vzniku ukladať kuchynský odpad, napr. pri čistení a šúpaní ovocia a zeleniny, zvyšky jedál, potraviny po záruke, pokazené potraviny a podobne. Zberné vedierko je potrebné vynášať podľa potreby do hnedej 120 litrovej zbernej nádoby, ktorá je jasne označená. Zároveň je možné separovať aj použité oleje a tuky z domácností. Pri každom stojisku na bio odpad je aj nádoba priamo určená na použité oleje a tuky, ktoré sú preliate v riadne uzatvorených plastových fľašiach.  Viac o zbere v tomto meste sa dočítate na oficiálnej stránke mesta Trstená TU.  Zber kuchynského odpadu z domácností v obci Sučany  Obec Sučany taktiež nezaháľa a uzatvorila spoluprácu s našou firmou v zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.  Na vybrané stanoviská na separovaný zber sú umiestnené nádoby hnedej farby (označené: KUCHYNSKÝ ODPAD).V obci sú k dispozícií dve alternatívy zberu: a) občania môžu kuchynský odpad zbierať do vlastných vedierok, z ktorých odpad podľa potreby vysypú do hnedých nádob na určených stojiskáchb) občania si môžu zakúpiť certifikované bio sáčky, ktoré vložia, resp. vyhodia spolu s kuchynským odpadom do nádoby na stojisku, ktorá je na to určenáRovnako ako mesto Trstená, tak aj obec Sučany umožňuje obyvateľom triediť použité prepálene oleje a tuky z domácností.  Viac o tomto zbere sa dočítate na oficiálnej stránke obce Sučany TU.  Zber kuchynského odpadu a použitých olejov a tukov z čerpacích staníc Benzinol Slovakia, Shell, Benzina, Lukoil  Našimi zákazníkmi vo vývoze kuchynského odpadu sú niektoré pobočky čerpacích staníc ako Benzinol Slovakia, Shell, Benzina, či Lukoil. Najnovšie sme v spolupráci s Benzinol Slovakia umožnili zákazníkom tejto čerpacej stanice, ale aj okoloidúcim priniesť použitý jedlý olej na 26 pobočiek čerpacich staníc Benzinol po celom Slovensku. Stačí, ak sa použitý rastlinný olej vleje vychladený do čistej a suchej plastovej fľaše a odovzdá sa ho pracovníkovi čerpacej stanice, ktorý ju vloží do nádoby na to určenej.   Zber použitých olejov a tukov v pobočkách Kaufland  Spoločnosť Kaufland v spolupráci aj s našou firmou ESPIK dlhodobo podniká kroky k lepšej ochrane životného prostredia, a preto prináša možnosti zodpovedného prístupu nielen svojim zákazníkom ale aj širokej verejnosti. Použitý olej z kuchyne je možné odovzdávať napríklad pri najbližšom nákupe potravín v Kauflande.  Viac o zbere prepálených olejov v sieti Kaufland sa dočítate TU.  Pridajte sa k nám, alebo buďte aspoň v obraze a sledujte nás na našej fanpage ESPIK. 

marec 2021

Zber odpadu z Vašej kuchyne

K farebným kontajnerom na triedený zber odpadu pribudne na mnohých miestach ďalší, určený len na potravinové zvyšky z kuchyne. Práve tie tvoria väčšinu komunálneho odpadu a naše domácnosti ho produkujú denne.  Odpad, ktorý je biologicky rozložiteľný a nemôže podľa zákona skončiť na skládke, prípadne v spaľovni, môžu špecializované firmy energeticky využiť buď v bioplynových staniciach alebo zabezpečiť jeho kompostovanie.  Obce a mestá zbierajú a zväčša kompostujú zelený BIO odpad zo záhrad a parkov už dlhé roky. Avšak v legislatíve poznáme až 3 druhy BIO odpadov (Zákon o odpadoch TU): zelený BIO odpad zo záhrad a parkov, prepálené jedlé oleje a tuky, kuchynské BIO odpady.  Dôležité zmeny na základe novely zákona o odpadoch sa týkajú práve kuchynského odpadu. Mestá a obce od začiatku roka 2021 budú povinne vykonávať triedený zber kuchynského odpadu od občanov. Viac o zákonných zmenách pre obce a mestá sa dočítate na našom blogu TU.  Existujú určité výnimky, na základe ktorých by sa mesto alebo obec mohlo vyhnúť tejto povinnosti.  Výnimky platné od roku 2021: Obec a mesto, ktoré zabezpečí energetické zhodnocovanie kuchynského odpadu z domácností. Obec a mesto, ktoré zabezpečí, že 100% domácností kompostuje svoj vlastný odpad. Obec a mesto, ktoré preukáže, že so zberom má isté technické problémy.  Tretí bod znamená, že ide napríklad o ťažko prístupné historické centrá miest alebo riedko osídlené oblasti. No to nevylučuje, že túto povinnosť triediť kuchynský odpad začne po novom platiť pre približne 80% samospráv. Prečo Ministerstvo životného prostredia vlastne zaviedlo túto novelu zákona o odpadoch, aby sa triedil a zhodnocoval biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti?  Kuchynský odpad má na našu planétu veľký negatívny vplyv, čím znečisťuje ovzdušie, pôdu, podzemné vody a pod. Globálne je tento druh odpadu zodpovedný za približne 8% emisií skleníkových plynov. V smetných košoch a nádobách na komunálny odpad končí 40 až 60% bioodpadu. Vyhodený kuchynský odpad v smetných nádobách sa odváža na skládku, kde hnije a zapácha, pričom sa vytvára najsilnejší skleníkový plyn - metán, ktorý prispieva k neželaným klimatickým zmenám. V rámci EÚ skončí v smetných košoch až 88 miliónov ton potravín ročne, čo je 170 kg na obyvateľa. Toto číslo predstavuje asi 20% celkového množstva potravín, ktoré sa vyprodukujú v EÚ. Na Slovensku sa ročne vyhodí 100 kg potravinového odpadu na obyvateľa.  Hlavným cieľom triedenia kuchynského odpadu z domácnosti je ho eliminovať, ideálne úplne odstrániť zo zmesového komunálneho odpadu a zužitkovať ho na ďalšie využitie, čím bude mať nižšiu záťaž na životné prostredie, než ukladanie odpadu na skládku. Zlepšenie odpadového hospodárstva by prinieslo pozitíva v oblasti ochrany životného prostredia, klímy, ekonomiky a verejného zdravia.  Najlepšie by bolo, ak by sa minimalizoval vzniku tohto kuchynského odpadu. Ak už však vzniká, je najlepšie ho zhodnotiť cez kompostovanie. Ale mnoho domácnosti túto možnosť nemá a tak prichádza na rad triedený zber.   Problémom je, ak v nádobách na kuchynský odpad skončí niečo, čo tam nepatrí a môže to spôsobiť problémy pri jeho ďalšom spracovaní a zhodnotení.  Čo PATRÍ do nádob na kuchynský odpad?  (potraviny bez obalov!!!) Zvyšky ovocia a zeleniny a šupky z ich čistenia Pokazené alebo hnilé ovocie a zelenina Kávové a čajové zvyšky Vajcia a vaječné škrupiny Starý chlieb a pečivo Zvyšky jedál Tekuté zložky kuchynského odpadu (polievky, omáčky a iné) Mäso, ryby Mliečne výrobky (bez obalu) Potraviny po záruke (bez obalu)  Čo NEPATRÍ do nádob na kuchynský odpad? Zelený odpad zo záhrad (žiadne lístie, tráva, konáre a iné) Triedené zložky komunálneho odpadu (sklo, plasty, papier a pod.) Nebezpečné odpady Cigaretové ohorky Použitý olej a tuky z domácnosti (vkladá sa do nádob na to určených)  Obce a mestá si uvedomujú, že tento triedený zber bioodpadu z kuchýň a jeho následné zhodnotenie nebude zadarmo. Vyššie náklady miest a obcí sa pravdepodobne odrazia aj na zvýšených poplatkoch za odpad pre samotných občanov.  Vzniká otázka, ako tento zber, vývoz a likvidáciu kuchynského odpadu zabezpečiť? Na slovenskom trhu je viacero špecializovaných firiem, ktoré sa zaoberajú touto problematikou.  Jednou z nich je aj naša firma ESPIK, ktorá pomôže obciam a mestám so zberom a vývozom kuchynského odpadu z domácností podľa platných predpisov a podľa individuálnych požiadaviek.Je dôležité, aby sa obce a mestá obrátili na firmy, ktoré sú schopné zabezpečiť profesionálne služby počas celého procesu, a tým si uľahčili nábeh na túto novelu zákona.   Viac infomácii na www.odpadyzdomacnosti.sk alebo www.kuchynskeodpady.sk.  Firma ESPIK taktiež zabezpečuje zber prepálených (použitých) jedlých olejov a tukov z domácnosti, ktoré sa vkladajú výlučne v uzatvorených plastových fľašiach do nádob na to určených. Dôležité je, aby olej bol zbavený hrubých nečistôt a neobsahoval vodu, víno, kečup, strúhanku a rôzne zvyšky jedál. Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, palmový a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (napr. sušené paradajky, ryby v konzerve, syry a pod.).  Viac informácii na www.prepalenyolej.sk.   

august 2020

Zákonné zmeny v povinnostiach OBCÍ a MIEST v zbere odpadu

"Ak správne triedime, svet je krajší. Osvojme si umenie triedenia odpadu."  Hlavné zmeny v povinnostiach obcí a miest nastanú od 1.1.2021, kedy by mali obce a mestá zabezpečiť a zaviesť pre občanov triedený zber biologického kuchynského odpadu. To znamená, že k doterajším kontajnerom na triedený zber odpadu pribudne ďalší, určený len na potravinový odpad z kuchyne. Práve tento odpad slovenské domácnosti produkujú denne a tvorí významnú zložku komunálneho odpadu. Zber kuchynského odpadu podlieha zákonu o odpadoch 79/2015 Z.z.  § 80 – Základné ustanovenia  Komunálny odpad je (platnosť od 1.7.2020) zmesový komunálny odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií, akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku, zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je takýto odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácnosti.  § 81 – Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými Ods. 1 - Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá (platnosť od 1.7.2020)a) obec, ak ide o1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,2. zmesový odpad z iných zdrojov,3. oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov a4. drobný stavebný odpad,b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ak ide o1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory.Ods. 7 - Obec je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 (Povinnosti držiteľa odpadu) povinná:Zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“) (§ 83 ods. 1), jedlých olejov a tukov z domácností biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. Ods. 13 - Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.  Platnosť do 31.12.2020Ods. 21 - Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný    kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 (Využitie najmä ako palivo, alebo na získavanie energie iným spôsobom, zhodnocovanie v BPS) preukáže, že najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad, preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa uplatní iba pre túto časť obce alebo preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku  vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku. Platnosť od 1.1.2021Ods. 21 - Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky  rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá  má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 preukáže, že 100% domácností kompostuje vlastný odpad alebo preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach.  Platnosť od 1.1.2023Ods. 21 - Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný    kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100% domácností kompostuje vlastný odpad.  Ods. 24 - Obec je povinná umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne, na jeho náklady a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obcea. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,b. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.  § 82 – Zberný dvor  Ods. 1 - Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ môže bezplatne odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a komunálny odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov na zbernom dvore,a. ktoré sa nachádzajú na území obce, v ktorej je poplatníkom,b. ktorých prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom. Ods. 2 - Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako osobou uvedenou v odseku 1 alebo inej oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu ako je uvedená v odseku 1 môže byť odplatné. Ods. 3 - Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný okrem povinností podľa § 14 (Povinnosti držiteľa odpadu)viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať obci, na území ktorej sa zberný dvor nachádza, alebo združeniu obcí údaje z evidencie a uchovávať ohlasované údaje,informovať príslušnú obec o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý prevzala od jej obyvateľov, na tomto zbernom dvore,vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie,odobrať od osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpadové pneumatiky, ak tak určila obec a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.  S kuchynským odpadom jednoducho, bez starostí a podľa predpisov.  Tel. č.: +421 950 401 401 E-mail: info@espik.sk    

jún 2020

Odpadové hospodárstvo - povinnosti a zmeny od 1.1.2020

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom.  Odpadové hospodárstvo upravuje zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).  Predmet úpravy (§ 1) Ods. 1 - Tento zákon upravujea)  programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,b)  opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu,c) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi,d)  rozšírenú zodpovednosť výrobcov,e)  nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,f)   nakladanie s komunálnym odpadom,g)  cezhraničný pohyb odpadov,h)  informačný systém odpadového hospodárstva,i)   pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,j)   zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva.  Ods. 2 - Tento zákon sa nevzťahuje naj) látky, ktoré sú určené na použitie ako kŕmne suroviny podľa osobitného predpisu a ktoré nepozostávajú z vedľajších živočíšnych produktov a ani ich neobsahujú. (platné od 27.12.2019) Ods. 3 - Ak osobitné predpisy neustanovujú inak, tento zákon sa vzťahuje aj nac)  nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi vrátane odvodených produktov upravených v osobitnom predpise, Ods. 4 - Ak sa vedľajšie živočíšne produkty vrátane odvodených produktov podľa odseku 3 písm. c) spaľujú, skládkujú alebo použijú v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu, tento zákon sa uplatní vždy.  Program odpadového hospodárstva obce (§ 10) Tento paragraf sa ruší od 27.12.2019.  Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi (§ 12) Ods. 1 - Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Ods. 2 - Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:a. riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,b. obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom ac. nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu. (Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z..)) Zákazy (§ 13)   Zakazuje saa)  uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom,b)  zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,c)  zneškodniť odpad činnosťami D4, D6 a D7 uvedenými v prílohe č. 2,d)  vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 1 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,e)  zneškodňovať skládkovaním  kvapalné odpady, odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé, odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8; spracovanie takéhoto odpadu a každá následná zmena jeho katalógového čísla  nemá vplyv na zákaz jeho skládkovania, odpadové pneumatiky okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm, odpady, ktorých obsah nebezpečných látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok podľa prílohy č. 5, vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení, odpad, ktorý by neprešiel úpravou, okrem (platné od 1.1.2021) inertného odpadu, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná, odpadu, u ktorého by úprava neviedla k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia, f)  riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok podľa prílohy č. 5,g)  zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b),h)  zneškodňovať spaľovaním (platné od 1.7.2020) odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie, okrem odpadu, ktorý je nezhodnotiteľným zvyškom z týchto činností zhodnocovania takto oddelene vyzberaného, ak nie je možný alebo účelný postup podľa § 6, biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b), komunálny odpad, okrem spaľovania v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, i)  spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach. Povinnosti držiteľa odpadu (§ 14)  Ods. 1 - Držiteľ odpadu je povinnýa)  správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (Vyhláška č. 365/2015 Z.z.)b)  zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,c)  zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,d)  zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, ...e)  odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5, § 38 ods. 1 písm. a) a d), § 49 písm. a) a b) a § 72 ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,f)   viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,g)  ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje (vyhláška č. 366/2015 Z.z.)h)  predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov,i)  skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu,j)   zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctos) v ustanovených oblastiach [§ 105 ods. 3 písm. q)],k)  umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté,l)   vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 ods. 3),m) zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk, alebo ich vývoz podľa tohto zákona,n)  na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu. Ods. 5 - Držiteľ odpadu, ktorému bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. n), je oprávnený odovzdať odpad aj inej osobe ako osobe uvedenej v odseku 1 písm. e), ak ide o odpad vhodný na využitie v domácnosti. Odpad vhodný na využitie v domácnosti je materiál, palivo, ktorým je len odpad z biomasy alebo iná vec určená na konečnú spotrebu; konečnou spotrebou sa rozumie spotreba, v dôsledku ktorej vznikne komunálny odpad. Pri tomto postupe sa na držiteľa odpadov nevzťahujú povinnosti podľa odseku 1 písm. d). Ustanovenia osobitných predpisov týmto nie sú dotknuté. Na využitie v domácnosti sa nemôže odovzdať nebezpečný odpad, elektroodpad, odpadové pneumatiky a použité batérie a akumulátory. Ods. 9 - Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania, v organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú; pri vykonávaní týchto prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Prevádzkovateľ kuchyne (§ 83)  Ods. 1 - Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. Ods. 2 - Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností podľa § 14 a § 81 ods. 9 a 16 vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom. (platné od 1.1.2021) Ods. 3 - Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchynea. uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,b. používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; uvedený zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzavretej podľa osobitného predpisu,110)c. zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.  Informačný systém odpadového hospodárstva (§ 103) (nové znenie) Ods. 1 - Informačný systém odpadového hospodárstva (ďalej len „informačný systém“) zriaďuje a spravuje ministerstvo. Prevádzku informačného systému a sprístupňovanie údajov z neho zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená organizácia. Informačný systém sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Ods. 2 - Povinná osoba na účely tohto zákona je osoba, ktorej ukladá tento zákonevidenčnú a ohlasovaciu povinnosť,inú povinnosť súvisiacu s informačným systémom.Ods. 21 - Žiadosť o vydanie rozhodnutia, predĺženie platnosti rozhodnutia alebo žiadosť o zmenu rozhodnutia podľa tohto zákona sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného systému. (platné od 1.7.2021) Ods. 22 - Žiadosť o zápis do registrov podľa tohto zákona sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného systému. (platné od  1.1.2021) Ods. 23 - Evidenčná povinnosť a ohlasovacia povinnosť podľa tohto zákona sa vykonáva elektronicky prostredníctvom informačného systému. (platné od 1.1.2021)   V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás, prosím, kontaktujte na zákazníckej linke +421 950 401 401 alebo e-mailom info@espik.sk.    

jún 2020

HACCP služba

HACCP systém pomáha zaručovať bezpečnosť potravín a napomáha efektívnejšiemu využitiu surovín, dáva bezpečný základ systému zabezpečovania kvality a zlepšuje zvládnuteľnosť výrobného procesu.  Čo je HACCP systém?  HACCP je globálne najrozšírenejším systémom zameraným na zaistenie bezpečnosti potravín.  ,   H – hazard – riziko, nebezpečenstvo, ohrozenie  A – analysis – analýza, zistenie, preskúmanie  C – critical – kritický  C – control – rozhodujúci, kontrolný  P – points – body  Je to systém kontrolných (rozhodujúcich) kritických bodov, ktorý zabezpečuje zavedením preventívnych opatrení, že sa ku konečnému spotrebiteľovi dostanú zdravotne neškodné potraviny – t.j. pomáha zaručovať bezpečnosť potravín. HACCP systém je založený na vede a je systematický, identifikuje konkrétne nebezpečenstvá a opatrenia na ich kontrolu. Realizácia tohto systému sa preto musí riadiť vedeckými dôkazmi o rizikách pre zdravie ľudí. Tento systém sa uplatňuje v celom potravinárskom reťazci od prvovýroby až po konečnú spotrebu, keďže na každom stupni môže vzniknúť riziko ohrozujúce bezpečnosť potravín.  Hlavným cieľom systému HACCP je zaistiť zdravotnú nezávadnosť potravín a prevenciu rizika poškodenia zdravia konzumentov. !!! Systém HACCP je založený na prevencii, teda na zásade, že rizikám je lepšie predchádzať, ako ich potom následne odstraňovať.  Ako vzniklo HACCP? HACCP bol vyvinutý v 60. rokoch minulého storočia v USA pre Národnú leteckú a vesmírnu agentúru (NASA), ktorá potrebovala zabezpečiť ochranu všetkých potravinových a výživových produktov pred mechanickými, toxickými, chemickými alebo fyzikálnymi kontamináciami. Celý systém bol vybudovaný tak, aby vylúčil alebo na maximálnu možnú mieru minimalizoval riziká infekcie, chorôb alebo poranenia. V EÚ (vrátane Českej republiky) bol uzákonený od roku 1997 ako povinný pre všetkých výrobcov potravín ako aj pre uvádzanie potravín do obehu. Na Slovensku sa stal povinným od 1.1.2000. V slovenskej legislatíve je upravovaný zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách a VIII. hlavou Potravinového kódexu.  Aký je prínos HACCP systému? Kontrola nad výrobou potravín a pokrmov sa presúva do oblasti prevencie, čo podmieňuje kvalitu a bezpečnosť výroby. Do procesov v rámci systémov HACCP sú zapojení všetci pracovníci a sú spoluzodpovední za bezpečnú produkciu. Systém napomáha efektívnejšiemu využitiu surovín, dáva bezpečný základ systému zabezpečovania kvality a zlepšuje zvládnuteľnosť výrobného procesu.  Čo je HACCP plán a prečo je dôležitý? HACCP plán poskytuje systematické metódy pre analyzovanie výrobných potravinárskych procesov, identifikáciu nebezpečenstva, analýzu rizík, stanovenie kritických kontrolných bodov, nápravných opatrení potrebných k zaisteniu a neškodnosti potravinárskych produktov.Inými slovami, cieľom HACCP je identifikovať slabé (kritické) miesta v prevádzke a dostať ich pod kontrolu aby výsledný produkt bol bezpečný zo zdravotného a kvalitatívneho hľadiska. Vypracovanie HACCP plánu je nevyhnutnou súčasťou povinnej dokumentácie pre Hygienu (RUVZ) a týka sa všetkých prevádzok, kde sa narába s potravinami.  Na otvorenie alebo rozšírenie gastronomickej prevádzky je potrebné myslieť nielen na vytvorenie HACCP plánu, ale aj na niekoľko ďalších dôležitých dokumentov podľa platnej legislatívy:  Prevádzkový poriadok - stručný dokument, ktorý popisuje základné činnosti a vymedzenia prevádzkovateľa. Identifikuje prevádzku a prevádzkovateľa, procesy a chod prevádzky, typ prevádzky a je jedným zo základných dokumentov vyžadovaných pri otvorení prevádzky. Sanitačný plán - dokument obsahujúci všetky potrebné postupy a náležitosti pre správny postup čistenia a dezinfekcie na prevádzke. Jasne určuje postupy čistenia a dezinfekcie všetkých častí prevádzky, frekvenciu a spôsob čistenia, ako aj postupy aplikovania jednotlivých prípravkov, ktoré sa používajú. Havarijný plán - smernica alebo plán riadenia kritických situácií na prevádzke, ktoré vznikajú za nepredvídateľných okolností. Zahŕňa postupy, procesy a kroky ako sa riadiť, keď vznikne podobná situácia (povodeň, výpadok elektriny, vyhrážanie, teroristická hrozba a iné). Taktiež ako zaistiť všetky činnosti na prevádzke na zachovanie ľudského zdravia a života a zabezpečenie produktov, ktoré sa tu vyrábajú. Systém vysledovateľnosti - dokument, ktorý stanovuje spôsob sledovania potravín alebo látok, ktoré sú určené na pridávanie do potravín vo všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie, teda v celom potravinovom reťazci od farmy až po stôl. Iná dokumentácia ako napr. metrologický poriadok, reklamačný poriadok, podklady ku školeniam personálu prevádzky a iné.  Stáva sa, že prevádzkovatelia častokrát podcenia bezpečnosť potravín, alebo pokrmov, ktoré pripravujú a nie sú si vedomí následkov. Následky môžu byť v lepšom prípade len finančné, no v horšom prípade také, ktoré majú negatívny dopad na ľudské zdravie. Sankcie, pokuty a kontroly zo strany rôznych úradov sú dennou rutinou väčšiny podnikateľov v potravinárstve, či už vlastnia menšiu prevádzku ako bufet, pizzeriu, reštauráciu alebo sklady, potravinársku výrobu, prípadne akúkoľvek inú prevádzku. Ak je niečo, s čím by sme Vám vedeli pomôcť, neváhajte sa na nás obrátiť a kontaktujte zákaznícku linku +421 950 401 401, info@espik.sk.   Zdroj: Web 

jún 2020

Lapače tukov

Lapače tukov sú v dnešnej dobe už neodmysliteľnou súčasťou každého stravovacieho zariadenia. Vďaka ním sa zachytávajú smesi tukov a olejových nečistôt, ktoré by inak skončili v kanalizácií a malo to celý rad negativných dôsledkov. Lapače tukov, inak nazývané aj ˮlapol“, sú podľa platnej legislatívy neodmysliteľnou súčasťou každého stravovacieho zariadenia. Využívajú ho najmä prevádzky z reštauračných a stravovacích zariadení, mäsokombinátov, cukrární, potravinárskych závodov, kde dochádza k úniku olejov a tukov do kanalizácie a do odpadových potrubí. Opatrenia prijaté na ochranu vôd a na obmedzovanie alebo na vylúčenie vypúšťania niektorých znečisťujúcich látok do povrchových vôd alebo do podzemných vôd nesmú mať za následok poškodzovanie iných zložiek životného prostredia, najmä ovzdušia a pôdy.  Preto vo vzťahu k prevádzke verejnej kanalizácie je potrebné zabezpečiť, aby sa pred vyústením do kanalizácie z jednotlivých zdrojov znečistenia nainštalovali čistiace jednotky. Práve takýmto zariadením sú lapače tukov a olejov ako aj odlučovače ropných látok. Lapač tukov je určený na zachytávanie zmesi tukov a olejových nečistôt predtým, než sú odpadové vody odvedené do kanalizácie. Inak povedané, slúži ako zachytávacia nádoba, ktorá oddeľuje tuk od odpadovej vody, a tým sa chráni kanalizačná sieť pred jej zanášaním. Najnovšie druhy lapačov  tukov sú vyrábané v súlade  s európskou  normou  EN 858 a spĺňajú najprísnejšie kritéria na kvalitu vyčistenej vody. Lapače tukov a olejov sa vyrábajú v kompaktnom celoplastovom prevedení, čo zabezpečuje ich vysokú životnosť a jednoduchú manipuláciu s nimi. Vyznačujú sa jednoduchosťou a vysokou spoľahlivosťou. Lapače sú riešené na mieru, podľa individuálnych potrieb danej prevádzky. Ku každému typu odlučovača  sa dodáva kompletná technická dokumentácia v zmysle ISO 9001.  Zdroj: web/ilustračný obrázok  Pre správnosť fungovania lapača tukov je veľmi dôležitá jeho údržba a čistenie!!!  Pri prevádzke týchto zariadení je potrebné dbať na to, aby bol pravidelne (doporučuje sa 1 x týždenne) odobraný alebo odčerpaný nahromadený tuk z hladiny vody, alebo keď jeho vrstva presahuje hrúbku 5 cm. Prevádzkovateľ na základe výsledkov skúšobnej prevádzky vypracuje prevádzkový poriadok. Pre skúšobnú prevádzku sa doporučuje v bežných podmienkach kontrolu a zhrabovanie tuku 1 x za mesiac. Čistenie zásobníka tuku po jeho naplnení a čistenie kalového priestoru 1 x za 3 mesiace. V tomto prípade je dôležité zvoliť si správny časový interval na pravidelné čistenie a dodržiavať ho.  Čo sa stane ak sa zanedbá pravidelné čistenie lapača tukov? Vzniká preplnenie a zahltenie lapača tukov, čím sa tuky dostávajú ďalej do kanalizácie. Tuky sa usádzajú na stenách kanalizačného potrubia, čím sa obmedzuje prevádzkyschopnosť potrubia. Nastane úplne zahltenie potrubia a vznikajú vysoké náklady na odstránenie havarijného stavu. Hlavné znaky upchatého potrubia:  Nepríjemný zápach z výpustných otvorov v umývadle alebo vo výlevke. Zníženie množstva vody opúšťajúcej kanalizáciu alebo stojatú vodu. Pri splachovaní vody na záchode jej hladina stúpa nad normálnu úroveň.    Firma ESPIK aj so svojím partnerom predstavujú najmodernejšiu novinku v Európe, a to v oblasti likvidácie odpadov. Ide o mobilné zariadenie na separáciu kalov a tukov. Kontajnerová nadstavba je namontovaná na štvornápravový podvozok Mercedes Benz. Výhoda tohto mobilného zariadenia spočíva v ekonomike, t.j. v znížení prevozných nákladov tým, že separáciou tukov a kalov a ponechaním oddelenej vody na mieste dôjde k enormnému zníženiu prepravovaných objemov nasatých médií.  Zdroj: web/ilustračný obrázok  Kompletné vyčistenie lapača tuku pozostáva z nasledovných činností: Vyčerpanie celého obsahu lapača tuku Vyčerpanie vody z umývania Vyčistenie stien a dna lapača tlakovou vodou Odvoz odpadu Vystavenie evidenčného dokladu o odvoze odpadu Zneškodnenie/zhodnotenie odpadu Vedenie povinnej evidencie čistenia ,,lapolu“ v centrálnej evidencii odpadov  Ak ste prevádzka, ktorej lapače tukov pracujú na plné obrátky, využite tento čas na zamedzenie nepríjemnosti, ktoré môžu nastať v dôsledku nesprávnej či nedostatočnej údržby o lapač tuku. Využite služby firmy ESPIK v starostlivosti o lapače tukov a tým si zabezpečíte bezstarostný chod Vašej prevádzky.Vyčistenie lapača tukov si viete zabezpečiť na tel. č. +421 950 401 402.  Ďalšiu službu, ktorú ponúka firma ESPIK je poskytovanie HACCP služba o ktorej sa dočítate v tomto blogu. Zdroj: www.lapactuku.sk Zdroj: www.enviro.sk   

máj 2020

Ochrana súkromia

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka ním presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Vlastné nastavenie cookies